CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN

Chào mừng bạn đến ANHEM.COM.VN. Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản cơ bản sau để hiểu rõ thêm về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng bằng việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện bị ràng buộc bởi các điều khoản dưới đây.

Điều Khoản Chung

Chúng tôi có thể thỉnh thoảng thay đổi các điều khoản để chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi sau bất kỳ thay đổi nào, bạn đã đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản đã thay đổi. Chúng tôi có thể thay đổi, di chuyển, xóa hoặc bổ sung các nội dung từ trang web của chúng tôi theo thời gian.

Nội Dung Trang Web

Trừ khi có sự cho phép của chúng tôi, tất cả các tài liệu, bao gồm hình ảnh, hình minh hoạ, thiết kế, biểu tượng, hình ảnh, video clip và tài liệu khác xuất hiện trên trang web này đều được bảo vệ bởi bản quyền được Máy May Anh Em sở hữu. Toàn bộ trang web này được bảo vệ bởi bản quyền của Anh Em và tất cả logo, danh hiệu xuất hiện trên trang này đều thuộc quyền sở hữu của Máy May Anh Em có giá trị quốc tế và tất cả các thương hiệu Máy May Anh Em khác xuất hiện tại trang này là thương hiệu của Anh Em.

Nội dung của ANHEM.COM.VN, và toàn bộ trang web, chỉ dành cho các cá nhân sử dụng, phi thương mại. Bạn có thể tải xuống hoặc sao chép nội dung và các tài liệu tải về khác được hiển thị trên trang web này để phục vụ cho việc sử dụng cá nhân của bạn. Không có sự chuyển nhượng quyền sở hữu, tiêu đề hoặc lợi ích nào trong bất kỳ hành động tải xuống hoặc sao chép tài liệu từ trang web của chúng tôi. Bạn không được phép sao chép (ngoại trừ những điều đã nêu ở trên), xuất bản, truyền tải, phân phối, sửa đổi, bán hoặc khai thác một phần hoặc toàn bộ nội dung hay trang web của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn muốn sử dụng bất kỳ nội dung tìm thấy từ trang web của chúng tôi, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ contact@anhem.com.vn để thảo luận thêm. Tất cả các tài liệu xuất bản dựa trên nội dung từ trang web của chúng tôi đều phải được ghi nhận dưới tên Máy May Anh Em.

Màu Sắc

Chúng tôi sẽ cố gắng mọi cách có thể để hiển thị dường như chính xác nhất màu sắc sản phẩm của chúng tôi tại trang web này. Tuy nhiên, màu sắc bạn nhìn thấy được sẽ phụ thuộc vào màn hình của bạn, nên chúng tôi không thể đảm bảo rằng bất kỳ màu sắc được hiển thị trên màn hình của bạn sẽ chính xác so với sản phẩm thực tế.

Khước Từ

TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB NÀY ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI HÌNH THỨC CHUNG. KHÔNG CÓ MỘT SỰ ĐẢM BẢO NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý ĐƯỢC SỰ PHÙ HỢP SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BẠN NÊN HIỂU RẰNG, VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN, BẠN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ HOẶC THIẾT BỊ CỦA BẠN ĐỐI VỚI ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, VÀ ANHEM KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI NHỮNG THIỆT HẠI HAY NHỮNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY.

Sự Bồi Thường

Bạn đã đồng ý bảo vệ và giữ cho Anh Em vô hại đối với tất cả mọi khiếu nại, thiệt hại hoặc cả chi phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi.